Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam

“Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Kadastrālās vērtēšanas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Visi nekustamā īpašuma īpašnieki vai, ja tāda nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tāda nav, – lietotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta  mērķis ir uzlabot kadastrālās vērtēšanas metodiku, lai nodrošinātu sabiedrību ar kvalitatīvu, atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus informācijai noteiktu kadastrālo vērtību visiem nekustamajiem īpašumiem

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maijā

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 3.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 4.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 5.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 6.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 7.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 8.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 9.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 10.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 11.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 12.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 13.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 14.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 15.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 16.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Izmaiņas KV metodikā salīdzinājums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – rakstisku viedokļu sniegšana par dokumentu tā izstrādes stadijā

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv līdz 2019.gada 14.maijam

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa, tālrunis 67038600, elektroniskā pasta adrese – nivd@vzd.gov.lv

Pievienotie dokumenti