Tieslietu ministrs: šis gads nesīs kardinālas izmaiņas administratoru uzraudzībā
Piektdien, 2017.gada 6.janvārī, stājās spēkā Saeimas pieņemtie Maksātnespējas likuma grozījumi, kas nodrošinās stingru maksātnespējas procesa uzraudzību un administratoru profesijas reformas īstenošanu. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver: “Pirmie būtiskie 12.Saeimas darbības laikā pieņemtie Maksātnespējas likuma grozījumi apliecina politisko gribu sakārtot maksātnespējas jomu, lai veicinātu tiesisko vidi uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā.” Pateicoties parlamenta izdarītajām tiesiskā regulējuma izmaiņām tiesiskās aizsardzības procesā un administratoru uzraudzībā, būs iespējama mērķtiecīga valdības atbalstīto reformu virzība, tostarp ieviesta efektīva un kvalitatīva administratoru darbības uzraudzības un kontroles sistēma. Jaunais regulējums paredz palielināt kreditoru lomu tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas izvēlē. Tas veicinās finanšu grūtībās nonākušo komersantu izvēli par labāko risinājumu izraudzīties uzņēmuma restrukturizāciju ar mērķi atgriezties ekonomiskajā apritē, atzīst tieslietu ministrs. Īstenojot administratoru profesijas reformu, tiek palielināta valsts loma administratora amata pretendentu atlasē un viņu darbības uzraudzībā – administratoru kvalifikācijai ir noteiktas stingrākas prasības un to pārbaudes funkcija tiek nodota valstij. Ar likuma grozījumiem tiek ieviesta regulāra administratoru eksaminācija un disciplināratbildība. Lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi, tiek paplašināta uzraugošās iestādes – Maksātnespējas administrācijas kompetence, tostarp, tai tiek piešķirtas tiesības piekļūt administratoru lietvedībai un veikt pārbaudes administratora prakses vietā un parādnieka atrašanās vietā. Tas ļaus savlaicīgi atklāt un novērst prettiesisku rīcību jau procesa gaitā. Vienlaikus tieslietu ministrs norāda, ka nepieciešama uzraugošo un tiesībsargājošo iestāžu kopīga rīcība, lai novērstu maksātnespējas procesā iesaistīto personu negodprātīgu rīcību un mazinātu iespējas tiesisko regulējumu izmantot ļaunprātīgi, kas rada zaudējumus kreditoriem un valstij. Šobrīd ir uzsāktas plaša mēroga profesionālas apmācības tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem, lai pilnveidotu viņu profesionālās zināšanas un iemaņas, īpaši, finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanā. Turklāt Valsts policijā ir izveidota specializēta struktūrvienība smagu ekonomisko noziegumu efektīvākai atklāšanai un izmeklēšanai, tostarp maksātnespējas jomā. Papildu informācija: Tieslietu ministrijas plānotās reformas maksātnespējas politikas attīstībai turpmākajos piecos gados Ministru kabinets atbalstīja 2016.gada septembrī. To mērķis veicināt konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai labvēlīgu tiesisko vidi, sekmējot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un ārvalstu investīciju piesaisti. Galvenie politikas attīstības virzieni ir vērsti uz uzņēmumu maksātspējas atgūšanu tiesiskās aizsardzības procesā, ekonomiski vērtīgo aktīvu atgūšanu maksātnespējas procesā, kā arī valsts lomas pastiprināšanu administratoru darbības uzraudzībā un profesijas prestiža paaugstināšanā.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.